Pravidlá marketingovej akcie Získajte späť 200 Kč / 7,99 €

Usporiadateľ marketingovej akcie

Obchodná firma: Spectrum Brands Czech spol. s r.o.
Sídlo: Jindřicha z Lipé 108/25, 470 01 Česká Lípa
IČO: 25453637
Spisová značka: C 18998 vedená na Krajskom súde v Ústí nad Labem

a

Obchodná firma: Spectrum Brands Slovakia spol. s r. o.
Sídlo: Košovská cesta 24, Prievidza 971 31
IČO: 44892756
Spisová značka: 21939/R vedená na Okresnom súde v Trenčíne

Organizátor marketingovej akcie

Obchodná firma: Brand New Prague s.r.o.
Sídlo: Melodická 1385/9, Stodůlky, 158 00 Praha 5
IČO: 01812106
Spisová značka: C 267068 vedená na Mestskom súde v Prahe

Názov marketingovej akcie

Russell Hobbs – Získajte späť 200 Kč / 7,99 €

Miesto a doba trvania marketingovej akcie

Marketingová akcia prebieha na území Slovenskej republiky a na území Českej republiky a to v období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.

Podmienky účasti na marketingovej akcii

Marketingovej akcie sa môže zúčastniť osoba staršia ako osemnásť (18) rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a na území Českej republiky, ktorá v priebehu konania marketingovej akcie zakúpila u autorizovaného predajcu zaradeného do marketingovej akcie produkt Russell Hobbs zaradený do marketingovej akcie.

Marketingovej akcie sa nemôžu zúčastniť právnické osoby, fyzické osoby v rámci svojho podnikania, zamestnanci (alebo osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) usporiadateľa, organizátora, osôb zúčastnených na organizovaní súťaže a všetkých spolupracujúcich agentúr, spoločností a osoby im blízke v zmysle § 22 zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka (v platnom znení).

Podmienky a mechanika marketingovej akcie

Mechanika marketingovej akcie

 1. Zakúpte produkt zahrnutý do marketingové akcie u autorizovaného predajcu zahrnutého do marketingovej akcie.
 2. Zaregistrujte zakúpený produkt do tridsiatich (30) dní od dátumu nákupu na https://www.russellhobbs-podpora.com.
 3. Ako súčasť registrácie priložte sken platného dokladu o zakúpení produktu.
 4. V prípade splnenia podmienok marketingovej akcie vám organizátor pošle čiastku 200 Kč / 7,99 € na číslo bankového účtu špecifikované v registrácii do šesťdesiatich (60) dní od registrácie.

Produkty Russell Hobbs zaradené do marketingovej akcie

Autorizovaní predajcovia zaradení do marketingovej akcie

 • Alza.cz a.s.
 • Alza.sk s. r. o.
 • DATART INTERNATIONAL, a.s.
 • Electro World s.r.o.
 • EURONICS ČR a.s.
 • FAST ČR, a.s.
 • FAST PLUS, spol. s r.o.
 • Globus ČR, k.s.
 • Internet Mall, a.s.
 • Internet Mall Slovakia s.r.o.
 • Expert ČR, s.r.o.
 • OKAY s.r.o.
 • OKAY Slovakia, s.r.o.
 • NAY a.s.

Komunikácia s účastníkmi

 1. Usporiadateľ alebo organizátor bude s účastníkmi marketingovej akcie komunikovať e-mailom, telefonicky alebo cez Facebook Messenger.
 2. Usporiadateľ odpovie na otázky k marketingovej akcii na podpora@eu.spectrumbrands.com, +420 487 754 605 a Facebook Messenger stránky Russell Hobbs Česká republika alebo Russell Hobbs Slovenská republika.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Účastník súhlasí so zasielaním informačných a/alebo notifikačných e-mailov týkajúcich sa tejto marketingovej akcie.
 2. Účasťou v marketingovej akcii účastník potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov.
 3. Spracovávanými osobnými údajmi účastníka sú: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa trvalého bydliska, číslo bankového účtu.
 4. Osobné údaje sa spracovávajú výlučne na evidenciu účastníkov marketingovej akcie, na dobu od ich poskytnutia v rámci marketingovej akcie do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však na dva (2) roky od ich poskytnutia. Osobné údaje účastníkov budú spracovávané vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze správcu, prípadne spracovateľom, s ktorým správca uzavrie príslušnú zmluvu. Všetky údaje sú ukladané v elektronickej forme.
 5. Tento súhlas môže účastník kedykoľvek písomne odvolať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu podpora@eu.spectrumbrands.com alebo doručením písomného odvolania na adresu sídla usporiadateľa. Ak účastník odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov skôr, ako bude vyhodnotené, či účastník spĺňa podmienky marketingovej akcie, bude účastník z marketingovej akcie ihneď vylúčený.
 6. Účastník, ktorý neudelí súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom ich využitia v rámci marketingovej akcie sa nemôže marketingovej akcie zúčastniť.

Ďalšie podmienky marketingovej akcie

 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady a bez predchádzajúceho upozornenia marketingovú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania.
 2. Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za nedoručené, nekompletné, neplatné, stratené či oneskorené registrácie.
 3. Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za akékoľvek technické či telekomunikačné ťažkosti či chyby, ktoré vzniknú v priebehu marketingovej akcie, za rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky, ktoré vzniknú v súvislosti s marketingovou akciou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií alebo ich dostupnosťou pre účastníkov.
 4. O akýchkoľvek reklamáciách alebo námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ.
 5. Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky účasti v marketingovej akcii a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s marketingovou akciou. Organizátor so súhlasom usporiadateľa má právo vylúčiť z marketingovej akcie ktoréhokoľvek účastníka v prípade, že by daný účastník porušoval podmienky marketingovej akcie, a to bez náhrady nákladov alebo škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky s priebehom marketingovej akcie je možné usporiadateľovi poslať na podpora@eu.spectrumbrands.com najneskôr do troch pracovných dní od ukončenia marketingovej akcie. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné. V prípade akýchkoľvek námietok či tvrdení účastníkov leží dôkazné bremeno na účastníkovi.
 6. Účasťou v marketingovej akcii súhlasia účastníci s jej podmienkami.