Ochrana osobných údajov

 1. Základné ustanovenia
  1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Spectrum Brands Czech spol. s r.o. IČ: 25453637 so sídlom Jindřicha z Lipé 108/25, 470 01 Česká Lípa (ďalej len: „správca“).
  2. Kontaktné údaje správcu sú Veronika Vepřeková; adresa: Jindřicha z Lipé 108/25, 470 01; e-mail: podpora@eu.spectrumbrands.com; telefón: +420 487 754 605.
  3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
  4. Správca nemenoval poverencov pre ochranu osobných údajov.
 2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
  1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
  2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
 3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
  1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
   1. plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
   2. oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
   3. Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
  2. Účelom spracovania osobných údajov je:
   1. vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
   2. zasielanie obchodných oznámení a činenie ďalších marketingových aktivít.
  3. Zo strany správcu neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.
 4. Doba uchovávania údajov
  1. Správca uchováva osobné údaje
   1. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaním nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
   2. po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.
 5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
  1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
   1. podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
   2. zaisťujúci služby prevádzkovania webovej stránky a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky,
   3. zaisťujúci marketingové služby.
  2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
 6. Vaše práva
  1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
   1. právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
   2. právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
   3. právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
   4. právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
   5. právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
   6. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.
  2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že Vaše právo na ochranu osobných údajov bolo porušené.
 7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
  1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
  2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, šifrovania, zálohy.
  3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.
 8. Záverečné ustanovenia
  1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.