Pravidla marketingové akce Záruka vrácení peněz

Pořadatel marketingové akce

Obchodní firma: Spectrum Brands Czech spol. s r.o.
Sídlo: Jindřicha z Lipé 108/25, 470 01 Česká Lípa
IČO: 25453637
Spisová značka: C 18998 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

a

Obchodní firma: Spectrum Brands Slovakia spol. s r. o.
Sídlo: Košovská cesta 24, Prievidza 971 31
IČO: 44892756
Spisová značka: 21939/R vedená u Okresního soudu v Trenčíně

Organizátor marketingové akce

Obchodní firma: Brand New Prague s.r.o.
Sídlo: Melodická 1385/9, Stodůlky, 158 00 Praha 5
IČO: 01812106
Spisová značka: C 267068 vedená u Městského soudu v Praze

Název marketingové akce

Russell Hobbs – Záruka vrácení peněz

Místo a doba trvání marketingové akce

Marketingová akce probíhá na území České republiky a na území Slovenské republiky a to v období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.

Podmínky účasti v marketingové akci

Marketingové akce se může zúčastnit osoba starší osmnácti (18) let s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky, která v průběhu konání marketingové akce zakoupila u autorizovaného prodejce zařazeného do marketingové akce produkt Russell Hobbs zařazený do marketingové akce.

Marketingové akce se nemohou zúčastnit právnické osoby, fyzické osoby v rámci svého podnikání, zaměstnanci (či osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) pořadatele, organizátora, osob zúčastněných na organizování soutěže a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (v platném znění).

Podmínky a mechanika marketingové akce

Mechanika marketingové akce

 1. Zakupte produkt zahrnutý do marketingové akce u autorizovaného prodejce zahrnutého do marketingové akce.
 2. Pokud nejste se zakoupeným produktem spokojeni, vyplňte na https://www.russellhobbs-podpora.com žádost o vrácení peněz (dále jen “žádost”).
 3. Po vyplnění žádosti vám na e-mailovou adresu specifikovanou v žádosti zašleme potvrzení o žádosti.
 4. Vytištěné potvrzení o žádosti zašlete na vlastní náklady spolu s platným dokladem o koupi a produktem (včetně veškerého příslušenství v nepoškozeném originálním obalu) na adresu: Kofr – Elspo, U Dráhy 144, 763 02 Zlín do 60 dnů od data nákupu (rozhodným datem je datum poštovního podání).
 5. V případě splnění podmínek marketingové akce vám organizátor pošle částku ve výši kupní ceny produktu na číslo bankovního účtu specifikované v žádosti do šedesáti (60) dní od zaslání produktu.
 6. Pokud podmínky marketingové akce nesplníte, pořadatel vám na své náklady zašle produkt zpět na doručovací adresu specifikovanou v žádosti.

Produkty Russell Hobbs zařazené do marketingové akce

Autorizovaní prodejci zařazení do marketingové akce

 • Alza.cz a.s.
 • Alza.sk s. r. o.
 • DATART INTERNATIONAL, a.s.
 • Electro World s.r.o.
 • EURONICS ČR a.s.
 • FAST ČR, a.s.
 • FAST PLUS, spol. s r.o.
 • Globus ČR, k.s.
 • Internet Mall, a.s.
 • Internet Mall Slovakia s.r.o.
 • Expert ČR, s.r.o.
 • OKAY s.r.o.
 • OKAY Slovakia, s.r.o.
 • NAY a.s.

Komunikace s účastníky

 1. Pořadatel nebo organizátor bude s účastníky marketingové akce komunikovat e-mailem, telefonicky nebo přes Facebook Messenger.
 2. Pořadatel odpoví na dotazy k marketingové akci na podpora@eu.spectrumbrands.com, +420 725 754 801 a Facebook Messenger stránky Russell Hobbs Česká republika nebo Russell Hobbs Slovenská Republika.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Účastník souhlasí se zasíláním informačních a/nebo notifikačních e-mailů týkajících se této marketingové akce.
 2. Účastí v marketingové akci účastník potvrzuje, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.
 3. Zpracovávanými osobními údaji účastníka jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, číslo bankovního účtu.
 4. Osobní údaje se zpracovávají výhradně k evidenci účastníků marketingové akce, na dobu od jejich poskytnutí v rámci marketingové akce do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na dva (2) roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje účastníků budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v elektronické formě.
 5. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu podpora@eu.spectrumbrands.com nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla pořadatele. Pokud účastník odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů předtím, než bude vyhodnoceno, zda účastník splňuje podmínky marketingové akce, bude účastník z marketingové akce ihned vyloučen.
 6. Účastník, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci marketingové akce se nemůže marketingové akce zúčastnit.

Další podmínky marketingové akce

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady a bez předchozího upozornění marketingovou akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání.
 2. Pořadatel ani organizátor neodpovídá za nedoručené, nekompletní, neplatné, ztracené či opožděné registrace.
 3. Pořadatel ani organizátor neodpovídá za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu marketingové akce, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se marketingovou akcí či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací nebo jejich dostupností pro účastníky.
 4. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
 5. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v marketingové akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s marketingovou akcí spojenou. Organizátor se souhlasem pořadatele má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z marketingové akce v případě, že by takový účastník porušoval podmínky marketingové akce, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem marketingové akce lze pořadateli zaslat podpora@eu.spectrumbrands.com nejdéle do tří pracovních dnů od ukončení marketingové akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné. V případě jakýchkoliv námitek či tvrzení účastníků leží důkazní břemeno na účastníkovi.
 6. Účastí v marketingové akci účastníci souhlasí s jejími podmínkami.